Svensken vill använda friskvårdsbidrag hos tandläkaren – visar ny rapport

Tandårdsbidraget används i dag främst av personer med en hög inkomst eller hög utbildningsnivå. Enligt en rapport från tandvårdskedjan Aqua Dental är allt fler positiva till ett förslag om möjlighet att använda en del av friskvårdsbidraget till tandvård.


I dag används tandvårdsbidraget olika bland olika demografiska grupper. Exempelvis påverkar inkomst och utbildning hur tandvårdsbidraget används. Personer med hög inkomst, som är födda i Sverige eller som har en högre utbildningsnivå använder sitt tandvårdsbidrag i högre utsträckning än personer som har lägre utbildning, låg inkomst eller är utlandsfödda.

Höginkomsttagare är i dag den grupp som i störst utsträckning går på regelbundna kontroller i förebyggande syfte. Det allmänna tandvårdsstödet finns till för att underlätta och stimulera regelbundna tandvårdsbesök. Detta för att förbättra den allmänna tandhälsan och på lång sikt minska kostnaderna för både individ och samhälle.

Allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet

I dag finns det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) som delas ut 1 juli varje år från det år du fyller 24 år. Ett bidrag kan som längst sparas i två år innan det ersätts av ett nytt. Om du låter det gå fler än två år mellan besöken går du därför miste om ditt ena bidrag. Är du mellan 24 och 29 år eller äldre än 65 år uppgår ditt tandvårdsbidrag till 600 kronor per år. Om du är mellan 30 och 64 år ligger bidraget istället på 300 kronor årligen. Ditt tandvårdsbidrag är inget du behöver ansöka om utan det delas ut automatiskt och finns registrerat hos din tandläkare.

Förutom det allmänna tandvårdsbidraget finns även högkostnadsskyddet vilket är till för dem som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du endast behöver betala en del av kostnaden själv när referenspriset för dina behandlingar överstiger ett visst belopp. När referenspriset överstiger 3000 kronor får du ersättning för 50 procent av referenspriset. Om referenspriset för din tandvård överstiger 15000 kronor får du ersättning för 85 procent av referenspriset.

Viktigt att komma ihåg är att högkostnadsskyddet beräknas årsvis. Det betyder att alla åtgärder som utförs under en sammanhängande tolvmånadersperiod räknas in. I Sverige har vi fri prissättning vilket innebär att din tandvårdsklinik själv sätter sina priset. Därför har vi ett statligt bestämt referenspris för varje åtgärd som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

Friskvårdsbidraget

Arbetsgivare i Sverige har rätt att erbjuda sin personal ett friskvårdsbidrag. Det är ett fast angivet belopp som arbetstagaren kan använda till motions- och friskvårdsaktiviteter. Det är arbetsgivaren som avgör om ett friskvårdsbidrag ska erbjudas och bidragets storlek. Däremot måste bidraget vara av mindre värde, vilket innebär att det maximalt får uppgå till 5000 kronor årligen. Som arbetstagare får man nyttja bidraget till aktiviteter med inslag av motion, avstressande behandlingar eller aktiviteter som motverkar ömhet eller stelhet. Det går även använda friskvårdsbidraget till exempelvis kostrådgivning eller hjälp vid rökavvänjning.

Att använda friskvårdsbidraget till medlemsavgifter, teorikurser, diplom, hälsovård, skönhetsingrepp, sjukvård eller tandvård är inte tillåtet.

Många positiva till att kunna använda friskvårdsbidraget hos tandläkaren

Enligt Tandvårdsrapporten är friskvårdsbidrag ett verktyg som skulle kunna motivera fler att gå på regelbundna basundersökningar. Rapporten presenterar att en stor majoritet, 73 procent ställer sig mycket positiva till förslaget. Ytterligare 16 procent kände sig ganska positiva.

Martin Beiring, leg. tandläkare och ansvarig utgivare för rapporten, menar att det är viktigt att hitta nya sätt att uppmuntra till regelbundna tandvårdsbesök, för att faktiskt nyttja de bidrag som finns till förgående. Annars riskerar det att skapa en ny tandvårdssegregation där tandvårdsbidragen i större utsträckning går till de som minst behöver det – istället för dem som behöver det mest.